ᐱᖖᒍᐊᖅᑏᑦ

ᓯᔅᓯ

ᓯᔅᓯ

ᓯᔅᓯ ᓯᒃᓯᐅᕗᖅ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑐᓱᓕᖅᓴᕋᐃᑉᐸᒃᑐᖅ ᐊᓐᓄᓕᖅᓴᕋᐃᑉᐸᒃᑐᓂᓗ. ᑕᐃᒫᒃ ᐃᑉᐱᒍᓱᒋᐊᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᒃᓴᖅ ᓇᓗᓕᖅᐸᖕᒪᑦ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᐅᔾᔭᐃᓪᓗᓂ ᓴᐃᒻᒪᖅᐸᒃᐳᖅ. ᓇᑲᖅᓴᐅᔭᐃᓐᓇᖅᐳᖅ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕙᖕᒪᑦ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑭᑭᑕᐅᓱᕆᕙᒃᑐᖓ/ᑐᓱᕙᒃᑐᖓ