ᐱᖖᒍᐊᖅᑏᑦ

ᓄᑲ

ᓄᑲ

ᓄᑲ ᐊᓐᓄᑐᔫᖅᑰᔨᔫᒐᓗᐊᖅ ᑭᓯᐊᓂᓕ ᐃᓗᒃᑯᑦ ᖁᕕᐊᒋᐱᔭᖃᑦᑎᐊᖅᐳᖅ ᐱᙳᐊᖃᑎᖃᕆᐊᖓ ᐱᖃᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ. ᓄᑲ ᓴᐱᓕᖅᓴᕋᐃᙱᓚᖅ ᐱᔪᒪᓪᓚᕆᒃᑕᖓᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᓂ.

ᐃᓄᒃᑕᕆᔭᐅᖖᒍᐊᓗᐊᑕᖅᑐᒥᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ