ᐱᖖᒍᐊᖅᑏᑦ

ᓇᓄᖅ

ᓇᓄᖅ

ᓇᓄᕐᔪᐊᕌᓗᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐱᖃᓐᓂᕇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᓇᓄᖅ ᕿᑲᑐᐃᓐᓇᕈᒪᙱᑦᑐᖅ ᕼᐋᑭᑉᐸᒃᑐᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᖓᓴᐃᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᑲᕐᒥᒃ.

ᐃᓄᒃᑕᕆᔭᐅᖖᒍᐊᓗᐊᑕᖅᑐᒥᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ