ᐱᖖᒍᐊᖅᑏᑦ

ᕿᒻᒥᖅ

ᕿᒻᒥᖅ

ᕿᒻᒥᖅ ᐃᑦᑐᐊᖕᒐᐅᑉ ᕿᒻᒥᖕᒐ. ᖁᒧᖅᓯᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔫᒐᓗᐊᖅ ᕿᒧᖅᓯᖅᑎᐅᒍᓐᓃᖅᑐᖅ. ᕿᒻᒥᖅ ᕿᓄᖕᒐᑲᐃᓐᓇᓲᖅ, ᑭᓯᐊᓂ ᕿᓄᖕᒐᑎᓐᓇᒍ, ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᒃᑲᐅᓪᓗᓂᓗ! ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᑦᑐᐊᖕᒐᕐᒥ ᓈᓴᐃᑎᓪᓗᒍ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᑯᒐᔭᖅᐸᓪᓚᐃᒻᒥᔭᐃᑦ ᐃᖖᒋᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒍ!