ᐱᖖᒍᐊᖅᑏᑦ

ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ

ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ

ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᐊᐅᔭᓕᒫᖅ ᐊᓈᓇᐅᑉ ᑐᐱᖕᒐᓃᓐᓂᐊᖅᑐᖅ ᕿᒻᒥᖕᒐᓂ ᐱᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐊᑎᖕᒐ ᕿᒻᒥᖅ. ᐊᓈᓇ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒍ, ᐃᑦᑐᐊᖕᒐ ᑐᐱᕐᒥᒃ ᐱᖖᒍᐊᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᐃᖖᒋᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐ-ᒥᔪᖅ ᓈᓴᐃᓂᕐᒥᒃ, ᓂᕿᑦᑎᐊᕙᓂᒃ ᓂᕆᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐃᖃᐃᓕᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖃᓐᓇᕇᓐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ.

ᐃᓄᒃᑕᕆᔭᐅᖖᒍᐊᓗᐊᑕᖅᑐᒥᒃ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ